[PSP][ULJM-05753]皇家騎士團 命運之輪~簡體漢化版 - 模擬器遊戲 - 頂客論壇 ,免費遊戲,免費交友,免費空間,免費部落格,免費相簿,免費開店 - 頂客社區 dk101.com 最用心的華人社群網站
發新話題

[分享] [PSP][ULJM-05753]皇家騎士團 命運之輪~簡體漢化版

[PSP][ULJM-05753]皇家騎士團 命運之輪~簡體漢化版

#遊戲封面圖:

#CMF金手指代碼:

_L 0x802E4991 0x02720001
_L 0x00000063 0x00000000
_C0 資金最大
_L 0x202D4CB8 0x05F5E0FF
_C1 全道具
_L 0x802E4C25 0x02590001
_L 0x00000063 0x00000000
_C1 說得必成功
_L 0xC0034810 0x00000000
_L 0xC003483C 0x00000000
_L 0xC003485C 0x00000000
_L 0xC00348BC 0x00000000
_L 0xC00348F0 0x00000000
_L 0xC0034A4C 0x00000000
_L 0xC0034A5C 0x00000000
_L 0xC0037EAC 0x00000000
_L 0xC0037EF8 0x00000000
_L 0xC0037F08 0x00000000
_C1 偷盜成功率100% 来自2ch
_L 0xC0034608 0x241600FF
_L 0xC0034668 0x0A200764
_L 0x20001D90 0x24010003
_L 0x20001D94 0x10310003
_L 0x20001D9C 0x0A20D19C
_L 0x20001DA0 0x92050062
_L 0x20001DA4 0x0A20D1A0
_C1 偷盜成功率100% 来自2ch
_L 0xC0034658 0x34040000
_L 0xC0034684 0x34040100
_C1 偷盜距離限制解除(按住△) 来自2ch
_L 0x2003329C 0x0040F025
_L 0xD0000000 0x10001000
_L 0x2003329C 0x341E0001
_C1 掉落所有道具
_L 0xC002685C 0x94A60050
_C1 掉落所有裝備
_L 0xC00267C8 0x50A00006
_C1 戰後獲得經驗値x4倍
_L 0xC001CFC0 0x8FA90140
_L 0xC001CFD8 0x00094880
_C1 獲得SP x256倍
_L 0xC0015080 0x00000000
_L 0xC00150B8 0x0E20041C
_L 0xC00150BC 0x8C840000
_L 0x20001070 0x00042200
_L 0x20001074 0x03E00008
_L 0x20001078 0x02640018
_C1 HP成长率x256倍
_L 0xC007772C 0x0A200420
_L 0xC0077730 0x90A7000E
_L 0x20001080 0x00073A00
_L 0x20001084 0x0A21DDCD
_L 0x20001088 0x00C73021
_C1 合成成功率100% 來自2ch
_L 0xC0127460 0x10000015
_L 0xC01274B8 0x340200FF
_C1 商店特殊道具售出可能
_L 0xC010EE0C 0x24040063
_L 0xC0122758 0x53E0001C
_C0 玻璃南瓜30個
_L 0x002E4DC3 0x0000001E
_C0 華倫的報告項目全開
_L 0x702F9E8A 0x0000007F
_C0 編成畵面全員全技能等級8 作者sitsir
_L 0xD0000FF0 0x00000000
_L 0x20000FF4 0x08AD0000
_L 0xE0050032 0x20000FF0
_L 0x60000FF4 0x00000008
_L 0x0000005D 0x00004E70
_L 0x90000008 0x00000000
_L 0x30300001 0x00000FF0
_L 0x3030048C 0x00000FF4
_L 0xD0000FF0 0x00300031
_L 0x10000FF0 0x00000000
_C1 出擊數12人 來自2ch
_L 0xC00F7FC0 0x0A200720
_L 0xC00F7FC4 0x2402000C
_L 0x20001C80 0x03E00008
_L 0x20001C84 0xA0820010
_C1 ウォルスタ族好感度最大 來自2ch
_L 0x002CC0E1 0x00000064
_C1 ガルガスタン族好感度最大 來自2ch
_L 0x002CC0E2 0x00000064
_C1 バクラム族好感度最大 來自2ch
_L 0x002CC0E3 0x00000064
_C1 ゼノビア族好感度最大 來自2ch
_L 0x002CC0E4 0x00000064
_C1 ローディス族好感度最大 來自2ch
_L 0x002CC0E5 0x00000064
_C1 ボルマウカ族好感度最大 來自2ch
_L 0x002CC0E6 0x00000064
_C1 バルバウダ族好感度最大 來自2ch
_L 0x002CC0E7 0x00000064
_C0 前8人HP MAX(當前)
_L 0x805267C0 0x00080290
_L 0x100003E7 0x00000000
_L 0x805267C6 0x00080290
_L 0x100003E7 0x00000000
_C0 前8人TP MAX(當前)
_L 0x805267C2 0x00080290
_L 0x100003E7 0x00000000
_L 0x805267C8 0x00080290
_L 0x100003E7 0x00000000
_C0 前8人MP MAX(當前)
_L 0x805267C4 0x00080290
_L 0x100003E7 0x00000000
_L 0x805267CA 0x00080290
_L 0x100003E7 0x00000000
_C0 前20人满忠誠度
_L 0x802D4D2F 0x0014048C
_L 0x00000003 0x00000000
_C0 前20人HP最大值
_L 0x802D4D34 0x00140246
_L 0x100003E7 0x00000000
_L 0x802D4D3A 0x00140246
_L 0x100003E7 0x00000000
_C0 前20人TP最大值
_L 0x802D4D36 0x00140246
_L 0x100003E7 0x00000000
_L 0x802D4D3C 0x00140246
_L 0x100003E7 0x00000000
_C0 前20人MP最大值
_L 0x802D4D38 0x00140246
_L 0x100003E7 0x00000000
_L 0x802D4D3E 0x00140246
_L 0x100003E7 0x00000000
_C0 全道具
_L 0x802E4C25 0x02590001
_L 0x00000063 0x00000000
_C0 全武器
_L 0x802E49AC 0x01130001
_L 0x00000063 0x00000000
_L 0x802E4AC9 0x00400001
_L 0x00000063 0x00000000
_C0 全護盾
_L 0x802E4B1D 0x001E0001
_L 0x00000063 0x00000000
_C0 全防具
_L 0x802E4B3B 0x006C0001
_L 0x00000063 0x00000000
_C0 全首飾品
_L 0x802E4BA7 0x00380001
_L 0x00000063 0x00000000
_C1 開啟民族友好度 Enable ChaosFrame
_L 0x702F9E8A 0x0000007F
_C1 敵方撿到道具算我方的
_L 0xC0025788 0x00000000
_L 0xC002CF84 0x00000000
_L 0xC002D2CC 0x34050001
_C1 必掉卡片
_L 0xC002689C 0x5800000A

_C0 主角所安裝的技能等級最高
_L 0x802D4E70 0x000A0008
_L 0x00000009 0x00000000
_L 0x802D4E74 0x000A0004
_L 0x1000270F 0x00000000_C0 前20人可以安裝10項技能
_L 0x802D4DC8 0x0014048C
_L 0x0000000A 0x00000000_C0 前20人所安裝的技能等級最高
_L 0x802D4E70 0x0014048C
_L 0x00000009 0x00000000
_L 0x802D4E78 0x0014048C
_L 0x00000009 0x00000000
_L 0x802D4E80 0x0014048C
_L 0x00000009 0x00000000
_L ox802D4E88 0x0014048C
_L 0x00000009 0x00000000
_L 0x802D4E74 0x00140246
_L 0x1000270F 0x00000000
_L 0x802D4E7C 0x00140246
_L 0x1000270F 0x00000000
_L 0x802D4E84 0x00140246
_L 0x1000270F 0x00000000
_L 0x802D4E8C 0x00140246
_L 0x1000270F 0x00000000#遊戲載點:
本帖隱藏的內容需要積分高於 20 才可瀏覽


[ 本帖最後由 青龍 於 2018-9-8 20:39 編輯 ]

TOP

發新話題

本站所有圖文均屬網友發表,僅代表作者的觀點與本站無關,如有侵權請通知版主會盡快刪除。